Słownik

accumulation/distribution A/D – wskaźnik używany w analizie technicznej, w prostym
założeniu informuje czy zmianom cen towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy
dystrybucyjne.

accumulation swing index (ASI) – wskaźnik używany w analizie technicznej, ma za
zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych,
maksymalnych, otwarcia i zamknięcia

adx – wskaźnik używany w analizie technicznej, jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły
trendu, jednak bez wskazania jego kierunku

afiliant – dom maklerski nie będący członkiem giełdy i składający swoje zlecenia na giełdę za
pośrednictwem członka giełdy

akcja – papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale
właścicielskim spółki akcyjnej, uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

akcja uprzywilejowana – forma kapitału akcyjnego charakteryzująca się przywilejami w
stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie
likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji

akcjonariusz – właściciel akcji

akcyza – podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi, podmiotem
opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych

akredytywa (dokumentowa) – pisemne zobowiązanie się banku działającego na zlecenie
klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), wobec osoby trzeciej
(beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu
przez beneficjenta warunków określonych w akredytywie

aktywa – ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym
czasie, posiadających określoną wartość pieniężną

alternatywny koszt kapitału – stopa zwrotu, jaką osiągnęłoby się z inwestycji
charakteryzującej się podobnym poziomem ryzyka

All Ordinaries Index (AOI) – główny indeks giełdy australijskiej zawierający największe
spółki spełniające kryteria obrotu i kapitalizacji.

analiza cyklów – analiza polegająca na wykrywaniu cykli w cenach instrumentów
finansowych, jak również w wskaźnikach ekonomicznych takich jak inflacja czy też PKB.

Analiza fundamentalna – Badanie zjawisk ekonomicznych i na ich podstawie określanie
racjonalnych, ale często subiektywnych wartości instrumentów finansowych. Jeżeli wartości
rynkowe są wyższe od określonych za pomocą analizy fundamentalnej wówczas analityk
będzie rekomendował sprzedaż instrumentów i odwrotnie.

Analiza techniczna – badanie przeszłych zmian cen różnych instrumentów z rynku
finansowego i na ich podstawie przewidywanie ich przyszłych zachowań.

Analiza wskaźnikowa – To metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu
wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie
porównawczej zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Wskaźniki mogą przedstawiać relacje
obrazujące zależności zachodzące pomiędzy pozycjami jednego sprawozdania: bilansu
(wskaźniki bilansowe), rachunku zysków i strat (wskaźniki wynikowe) lub zależności
zachodzące pomiędzy pozycjami różnych sprawozdań (wskaźniki mieszane).

animator (na rynku praw pochodnych) – członek giełdy, który jest zobowiązany do stałego
zgłaszania na własny rachunek ofert kupna i sprzedaży

aport – wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza)

aprecjacja – to wzrost kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych, który oznacza
zwiększenie się siły nabywczej pieniądza krajowego. Jest ona wynikiem przewagi popytu nad
jej podażą.

Arbitraż – Strategia, która ma przynieść inwestorom ją stosującym zysk bez ponoszenia
ryzyka. Strategia polega na wykorzystaniu niewłaściwej wyceny dwóch instrumentów i
zawarciu dwóch przeciwstawnych transakcji – jednej kupna i drugiej sprzedaży.

Arkusz zleceń – uporządkowane (według cen) zestawienie zleceń na dany papier
wartościowy, przekazanych na giełdę przed sesją i uwzględnianych w ustalaniu kursu na
danej sesji. Wraz z systemem Warset pojawiła się możliwość ujawnienia arkusza na potrzeby
inwestorów, tak by na jego podstawie mogli podejmować decyzje inwestycyjne.

ASK – Jest to oferta sprzedaży (zwana również propozycją) po której rynek gotowy jest
sprzedać w danym momencie notowany instrument finansowy lub towar. Występuje zawsze z
ceną BID.

asset management – usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie i
profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.

Asymilacja – połączenie dwóch linii notowań tego samego papieru wartościowego,
najczęściej akcji nowej emisji lub emisji wcześniejszych (np.imiennych).

at-the-money (ATM) – kiedy cena wykonania (strike price) opcji call i put jest równa

obecnej cenie instrumentu bazowego (underlying)

automatyczne inwestowanie – Mechanical Trading – jest to automatyczne (za
pomocą „robota” (programu)) handlowanie na rynkach terminowych. Trader wybiera system
transakcyjny, wprowadza do programu który będzie wybierał punkty otwarcia i zamknięcia
pozycji jak i utrzymywał pozycje bez konieczności udziału tradera.

average true range (ATR) – wskaźnik używany w analizie technicznej, służy do mierzenia
zmienności cen, niskie wartości wskaźnika obecne są w okresach konsolidacji jaka
towarzyszy kształtowaniu szczytów np. niektórych formacji cenowych lub bezpośrednio po
okresach stabilizacji

bad tik – jest to jednorazowy wielki skok kursu (nawet kilkaset pipsow) – na swiecy
widoczne jako bardzo dlugi cien – moze powodowac aktywacje ustawionych stop-lossów

Badanie sprawozdań finansowych – To badanie mające na celu wyrażenie opinii, czy
sprawozdanie finansowe jednostki jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia jej
sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy (oraz rentowność).

bank inwestycyjny – instytucja finansowa świadcząca usługi w zakresie zarządzania
finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami
powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i zarządzania ryzykiem

bańka spekulacyjna – tymczasowy stan rynku, np. akcji, w którym cena dóbr rażąco
przekracza ich wartość. Dochodzi do niego, gdy spekulacja danym dobrem powoduje wzrost
cen, z kolei napędzający spekulację. W pewnym momencie mechanizm ten się załamuje i
następuje krach – pęknięcie bańki – z drastycznym spadkiem cen i wartości zasobów wielu
inwestorów.

baza – różnica ceny instrumentu bazowego na rynku kasowym (spot) oraz ceną kontraktu
terminowego o najbliższym terminie wygaśnięcia.

Benchmarki – fundusze zrównoważone – benchmark składa się w 50 proc. z WIG i w 50
proc. ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z przetargów. Fundusze
bezpieczne (obligacji i rynku pieniężnego) – benchmark składa się w 100 proc. ze średniej
rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z przetargów. Fundusze akcji – benchmark
składa się w 90 proc. z WIG i w 10 proc. ze średniej rentowności 52-tygodniowych bonów
skarbowych z przetargów.

Bessa (rynek niedźwiedzia) – długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku papierów
wartościowych

Beta – Miara ryzyka rynkowego związanego z danym funduszem. Jest to współczynnik
informujący, z jaką siłą stopy zwrotu funduszu reagują na stopy zwrotu indeksu (najczęście to

WIG).

BID – Jest to oferta kupna (zwana również propozycją) po której rynek gotowy jest kupić w
danym momencie notowany instrument finansowy lub towar. Występuje zawsze z ceną ASK.

bollinger bands (wstęga Bollinger’a) – wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty
jest na zmienności cen, podstawowe analiza zakłada, że ruch cen powinien odbywać się
wewnątrz ramion wstęgi, jednak ze względu na swoją konstrukcję szerokość wstęgi zmienia
się w zależności od stopnia zmienności cen

bony skarbowe – krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa,
których termin wykupu nie przekracza jednego roku

book value per share (BVPS) – wartość księgowa przypadająca na jedną akcję

Broker to organ pośredniczący, zarabiający poprzez prowizje. Obsługuje zlecenia kupujących
i sprzedających. Agent wykonujący zlecenia kupna lub sprzedaży walut lub powiązanych
instrumentów finansowych za prowizję lub spread. Brokerzy są agentami pracującymi na
prowizje, i nie działają na własny rachunek.

Carry trade jest to strategia inwestycyjna polegająca na zadłużaniu się w walucie kraju
o niskiej stopie procentowej, oraz lokowaniu tak uzyskanych środków w walutę kraju o
wysokiej stopie. Innymi słowy, jest to wykorzystywanie różnic w oprocentowaniu. Strategia
taka ma duże szanse powodzenia w stabilnym otoczeniu makroekonomicznym, i to zarówno
na rynku pieniądza jak i walutowym. Wykorzystuje się tu prawidłowość, według której
waluty krajów o wysokich stopach procentowych mają tendencję do umacniania się. Niemniej
jednak operujący strategią carry trade liczyć się muszą m.in. z ryzykiem walutowym.

callable swap – daje prawo do wcześniejszego zakończenia umowy płatnikowi stałej stopy w
swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty terminowej.

capital asset pricing model (CAPM) – model wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko
mierzone przy udziale współczynnika beta z oczekiwaną stopą zwrotu z danego papieru
wartościowego

cash flow – zysk netto plus amortyzacja

cena emisyjna – cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym

cena rozliczeniowa – wartość, według której rozliczane są transakcje giełdowe

cena wykonania (strike price) – mówi nam o tym, po jakiej cenie wystawca opcji
zobowiązany jest sprzedać (opcje put) lub kupić (opcje call) instrument, na który wystawiona
jest opcja

cena zamiany cena, jaką nabywca obligacji zamiennej zapłaci za jedną akcję zwykłą w
momencie dokonywania zamiany

cena zamknięcia – ostatnia cena płacona za towar każdego dnia handlowego.

centralna tabela ofert (CeTO) – jest, obok Giełdy Papierów Wartościowych, jednym z
dwóch funkcjonujących dotychczas w Polsce systemów obrotu papierami wartościowymi,
dopuszczonymi do obrotu publicznego

ceps – Suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję.

certyfikat inwestycyjny – jeden z instrumentów notowanych na gpw, papier wartościowy
emitowany wyłącznie przez specjalistyczne zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne,
liczba certyfikatów jest zawsze stała i może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji

certyfikat strukturyzowany – jeden z instrumentów notowanych na gpw, certyfikat
strukturyzowany naśladuje zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych,
surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych

chaikin oscillator – wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty na różnicy średnich
z wskaźnika akumulacji/dystrybucji, tym samym wzrost wskaźnika w trendzie wzrostowym
potwierdza siłę zwyżki, jego spadek informuje o spadku akumulacji

Chorągiewka jest obok flagi jedną z formacji kontynuacji trendu w analizie technicznej.
Kształtuje się najczęściej w okresie od 3 do 4 tygodni i występuje po bardzo szybkim (prawie
pionowym) ruchu cen. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne.

co-maker – osoba fizyczna lub prawna, która podpisuje albo indosuje weksel własny lub
weksel trasowany, tym samym potwierdzając, że przejmuje odpowiedzialność z wystawcą
weksla lub wierzycielem.

commondity chanel index (CCI)– wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowa
interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji, dodatkowo jak klasyczny
oscylator wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia i wyprzedania rynku

current ratio (CR) – wskaźnik płynności bieżącej, iloraz majątku obrotowego i sumy:
zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych
biernych i przychodów przyszłych okresów

day-trading – jest to strategia inwestycyjna polegająca na wilokrotnym zawieraniu transakcji
tego samego dnia, często na tym samym instrumencie (walucie).

Deflacja – to zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu
cen dóbr i usług a także produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza
do gospodarki. Zjawisko to występowało w początkowej fazie kryzysu i związane było z
nadwyżką globalnej podaży nad globalnym popytem (tzw. luka deflacyjna).

delta – mierzy wielkość zmiany ceny opcji w zależności od ceny instrumentu bazowego
(underlying), zatem dla opcji call delta jest dodatnia natomiast dla opcji put delta jest ujemna

delta neutralna – pierwotna zasada techniki wydaje się być prosta – sumaryczna delta
otwartych pozycji ma być zbliżona do zera, stąd całość pozycji (w założeniu) jest niezależna
od kierunku ceny instrumentu bazowego

demand index– wskaźnik używany w analizie technicznej, budowa wskaźnika łączy w sobie
dane odnośnie kursu i wolumenu, podstawowe sygnały płyną od strony analizy rozbieżności,
które zapowiadają osłabienie dotychczasowej tendencji, długoterminowe rozbieżności
sygnalizują istotne ekstrema

Depozyty zabezpieczające – depozyty wprowadzone w celu ograniczenia do minimum,
związanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania
warunków umowy.

Deprecjacja pieniądza – to zjawisko obniżenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku
krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr i usług, które można kupić
za określoną kwotę. Z reguły jest ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym w
warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej
waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwnym do deprecjacji jest aprecjacja
pieniądza.

detrend price oscillator (DPO) – wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowym
celem wskaźnika jest pomoc w poszukiwaniu krótkoterminowych cykli cenowych, które z
kolei są pomocne w namierzeniu lokalnych punktów zwrotnych, główną funkcją wskaźnika
jest więc wyeliminowanie trendu

Deutsche Termin Boerse (DAT) – Elektroniczna giełda obracająca wyłącznie opcjami i
kontraktami futures.

Dewaluacja pieniądza – Jest to obniżka kursu waluty danego kraju w stosunku do kursów
innych walut i bardzo często jest przeprowadzona przez organy państwowe.

directional movement index (DMI) – wskaźnik używany w analizie technicznej, zadaniem
wskaźnika jest ustalenie czy notowania znajdują się w trendzie i ustalenie jego charakteru

DJIA (ang. Dow Jones Industrial Average) – Średnia obliczona dla cen akcji 30 spółek
przemysłowych z giełdy nowojorskiej.

dłużne papiery wartościowe – papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne
na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz
bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne
uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, między innymi – losy loteryjne, polisy
ubezpieczeniowe

Dogrywka (w systemie kursu jednolitego) – Faza obrotu dodatkowego w trakcie sesji w
systemie jednolitym, następująca bezpośrednio po ustaleniu kursów. W czasie jej trwania
mogą być składane i realizowane zlecenia kupna i sprzedaży wyłącznie po ustalonym kursie.

Dom maklerski – Podmiot posiadający zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie
i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek, a także na zarządzanie
portfelem papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów

Dopuszczalne wahanie kursu (widełki) – Określone dla poszczególnych systemów notowań
i typów papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia.

Doradca inwestycyjny – Licencjonowany przez Komisję Papierów Wartościowych i
Giełd doradca w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Istnieją dwa
zasadnicze obszary działalności doradcy inwestycyjnego, doradztwo: polegające na
wydawaniu rekomendacji dotyczących papierów wartościowych oraz zarządzanie portfelem
inwestycyjnym na zlecenie osób trzecich, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

D/Y (dividend yield) – stopa dywidendy – Wskaźnik, który informuje nas jaki jest
procentowy udział dywidendy w cenie akcji. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższej
możemy spodziewać się dywidendy na akcję; iloraz wypłaconej dywidendy w ostatnim roku i
średniej wartości rynkowej spółki w badanym okresie.

dyskontowanie – określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej

dyskonto za brak płynności – stopa zmniejszenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa nie
notowanego na rynku publicznym (ograniczona możliwość zamiany akcji na gotówkę)

dywergencja – rozbieżność to sytuacja gdy linia trendu wyznaczona na dwóch maksimach
(lub minimach w trendzie spadkowym) wykresu ceny ma inny kierunek niż linia wyznaczona
na minimach(lub maksimach) wskaźnika. Zazwyczaj zapowiada odwrócenie trendu.
Pozytywna dywergencja – sytuacja w której cena osiąga nowe minimum (kolejny dołek
niżej), natomiast wskaźnik nie osiąga nowego minimum (kolejny dołek wyżej). Negatywna
dywergencja – sytuacja w której cena osiąga nowe maksimum (kolejny szczyt wyżej),
natomiast wskaźnik nie osiąga nowego maksimum (kolejny szczyt niżej)

dywidenda (prawo do udziału w zyskach) – część zysku netto spółki przypadająca na
wypłaty na jedną akcję, określana uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy

dźwignia finansowa – mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o wartości
wielokrotnie przekraczającej posiadany kapitał.

earnings before interest after taxes (EBIAT) – zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu

earnings before interest and taxes (EBIT) – zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem

earnings per share (EPS) – wskaźnik potrzebny do obliczenia P/E. Oblicza się go dzieląc zysk netto z ostatnich 12 miesięcy przez liczbę akcji firmy w ostatnim okresie badawczym

ease of movement – wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik mierzy zależność zmiany ceny i obrotów, pokazuje tzw. łatwość ruchu, czyli jaki poziom obrotów jest wystarczający do spowodowania zmiany ceny

ekwiwalent gotówki w kapitale obrotowym – papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku publicznym, których termin płatności jest nie dłuższy niż trzy miesiące

emisja pieniądza – to proces wprowadzenia do obiegu pieniądza gotówkowego w postaci banknotów oraz bilonu. Proces ten jest dokonywana przez bank centralny lub przez skarb państwa. Wielkość emisji pieniądza, musi być dostosowana do potrzeb gospodarki gdyż nadmierna emisja pieniądza jest jedną z przyczyn powstania inflacji.

emitent – podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu,

EMU – (European Monetary Union), Europejska Unia Walutowa.

ERM – (Exchange Rate Mechanism) mechanizm wprowadzony przez państwa Europy w ramach wspólnej polityki pieniężnej, ograniczający wahania walut.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – to stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 60 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli.

euro – nazwa waluty krajów członkowskich Unii Europejskiej, której głównym celem ma być pogłębienie intergracji gospodarczej w obrębie unii. Euro ma zastąpić waluty krajów członkowskich (po spełnieniu odpowiednich warunków) oraz ECU w stosunku 1:1.

Eurodolar – Dolar przechowywany poza granicami USA i zdeponowany przez osobę (lub bank) nie będąca rezydentem USA, więc nie podlegający ograniczeniom Rezerwy Generalnej, używany głównie do handlu w Europie

Exchange-traded fund (ETF) – Fundusz, który dokładnie odwzorowuje wartość aktywa bazowego, którym jest indeks akcji, obligacji czy też towary, w tym metale szlachetne.

Exponential Moving Average (EMA) (wykładnicza średnia krocząca) – jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy.

Fed – System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, bank znajdujący się w prywatnych rękach, nazywany także Rezerwą Federalną lub Fed (z ang. Federal Reserve) jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych.

Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE – Federation of European Stock Exchanges) – organizacja grupująca giełdy z krajów Unii Europejskiej. GPW jest od 1991 roku członkiem korespondentem FESE, oraz bierze udział w pracach Komitetu ds. rynków rozwijających się.

Federal Open Market Committee (FOMC) to federalny komitet otwartego rynku. Organ ustalający docelowe poziomu podaży pieniądza w USA. Jego cele realizowane są przez FED m.in. przy pomocy stóp procentowych.

Financial Times Stock Exchange Index (FTSE) – Indeks giełdy w Londynie najczęściej występujący jako FTSE-100 i FTSE-250. Oba podane indeksy zawierają spółki o największej kapitalizacji.

fixing (ustalenie kursu jednolitego) – system notowań według kursu jednolitego

flaga – formacja kontynuacji trendu w analizie technicznej. Flaga składa się z równoległoboku lekko pochylonego w przeciwnym do trendu kierunku. Poprzedzona jest ona zawsze silnym ruchem w kierunku obowiązującego trendu, po czym następuje chwilowe jego zatrzymanie.

Forex – międzynarodowy rynek walutowy.

Forward Rate Agreement (FRA) – kontraktem terminowym na stopę procentową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (np. zabezpieczenie kredytu) lub sprzedawcę kontraktu FRA przed spadkiem stóp procentowych (np. zabezpieczenie stopy depozytu).

fundusz inwestycyjny – osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe

fuzja – występuje wówczas, gdy z dwóch łączących się jednostek pozostaje jeden podmiot prawny – zwykle gdy siła łączących się stron jest nierówna

gamma – mierzy wielkość zmiany Delta modelu teoretycznego opcji w zależności od ceny instrumentu bazowego, w tym punkcie zwracam uwagę, że Delta jak i Gamma nie są wartościami stałymi i jakakolwiek zmiana jednego z sześciu czynników wpływających na cenę opcji spowoduje zmianę zarówno Delta jak i Gamma

giełda – jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe lub inne towary,

Głowa i ramiona (RGR) – Head and Shoulders – formacja techniczna, która wyróżnia się poprzez trzy szczyty, z których środkowy jest głową i góruje nad pozostałymi dwoma, zwanymi ramionami.

Głowa odwrócona (ORGR) – formacja odwrotna do formacji głowy z ramionami – występująca na zakończenie trendu zniżkowego – określana mianem odwróconej głowy i ramion.

giełda towarowa – miejsce gdzie skupia się podaż i popyt i gdzie kształtuje się cena towaru, w miejscu tym dokonuje się transakcji kupna – sprzedaży towarów masowych (kawa, herbata, inne produkty rolne), kruszców (złoto, metale nieżelazne, szlachetne)

GPW – Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie

gross domestic product (GDP) – Produkt Krajowy Brutto – PKB

grupa kapitałowa – jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi

Hedging – strategia zabezpieczająca przed nadmiernym wahaniem cen papierów wartościowych, polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach. Na przykład producent stali zabezpiecza się przed spadkiem cen rynkowych zawierając kontrakty na spadek – jeżeli cena rzeczywiście spadnie to taniej będzie sprzedawał wyroby, ale część różnicy pokryje z zysku na kontraktach, w przeciwnym razie będzie sprzedawał je drożej, ponosząc tylko koszt kontraktów jako zabezpieczenia.

herrick payoff index (HPI) – wskaźnik używany w analizie technicznej, zadaniem wskaźnika jest pomiar dopływu i odpływu kapitału z rynku kontraktów terminowych, jest to jeden z nielicznych wskaźników biorący pod uwagę liczbę otwartych kontraktów, tak więc jest wskaźnik wyłącznie do stosowania względem rynku terminowego

hossa (rynek byka) – długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku, której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji

HSI (HongKong Stock Index) – Indeks giełdy w Hongkongu ważony kapitalizacją poszczególnych akcji.

ICE Futures – elektroniczna giełda londyńska, na której przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe i opcje na surowce energetyczne (ropa, gaz, węgiel, paliwa).

in-the-money (ITM) to grupa opcji których zależność ceny jest dokładnie odwrotna w porównaniu do OTM czyli cena wykonania (strike price) opcji call jest niższa od kursu instrumentu bazowego (underlying), a cena wykonania (strike price) opcji put jest wyższa od kursu instrumentu bazowego (underlying)

Indeks giełdowy – Miernik zmian cen papierów wartościowych; obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę; konstruowany najczęściej jako średnia cen akcji wybranej grupy spółek. Na WGPW funkcjonują zasadniczo dwa typy indeksów, indeksy główne i indeksy branżowe.

Indexy Dow Jones – Indeksy stworzone przez Charlesa Dow jeszcze przed rokiem 1900. Ich autor zakładał, że ruchy cen na giełdzie amerykańskiej powinny być potwierdzone przez średnią przemysłową DJIA, transportową DJTA, spółek użyteczności publicznej DJUA. Wg niego odmienne trendy na tych trzech średnich sugerują rychłe zmiany globalnego trendu. Oprócz podanych indeksów popularnym indeksem stworzonym przez firmę Dow Jones Co jest DJCA.

instrument bazowy – instrument (m.in. akcje, kontrakty, indeksy, pary walutowe itp.), na które wystawiony jest dany instrument pochodny

Instrument pochodny – Instrument, którego wartość zależy od ceny instrumentu bazowego (akcja, kontrakty, indeksy, pary walutowe, itp.), na który został on wystawiony.

iron butterfly – jedna z strategii opcyjnych, technika spekulacyjna używana przez zawodowych inwestorów, ze względu na charakter spekulacyjny bardziej nadaje się dla opcji na akcje, ze względu na potrzebę dywersyfikacji portfela, polega na sprzedaży krótkiej straddle w czasie gdy IV tych opcji jest bardzo wysoka i otwarciu pozostałych pozycji po spadku zmienności implikowanej

Jednostki uczestnictwa – uprawnienia uczestnika związane z udziałem w funduszu inwestycyjnym otwartym

Junk bonds – Obligacje o wysokim oprocentowaniu, sklasyfikowane przez agencje ratingowe, jako ryzykowne i spekulacyjne.

Kabel (cable) jest to slangowa nazwa pary walutowej GBP/USD. Wynika z faktu, że oryginalnie kurs ten był transmitowany poprzez kabel transatlantycki.

Kalendarz Carolana – Analiza polegająca na wyznaczaniu okienek czasowych w oparciu o fazy księżyca. Okienka czasowe, które powstają w określonym czasie sugerują zmiany dotychczasowych trendów.

Kanał trendu – Z kanałem trendu mamy do czynienia jeżeli w ramach danej tendencji ceny poruszają się w przedziale, który można opisać za pomocą równoległych linii. Łączą one powstające ekstrema (szczyty i dna), przy czym linia określająca główny trend nazywana jest linią trendu podstawowego, zaś równoległa do niej – linią cofnięcia, kanału bądź powrotu.

kapitalizacja rynkowa – całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku

kapitał akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych – akcje (udziały) jednostek zależnych należące do podmiotów spoza grupy kapitałowej

kliny – formacje kontynuacji trendu używane w analizie technicznej. Tworzy się je poprzez wyrysowanie dwóch linii trendu na wykresie cen. Jeżeli jedna z tych linii ma większe nachylenie od drugiej i przecinają się one to mamy do czynienia z klinem. Rozróżniamy kliny spadające i rosnące.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – sprawuje nadzór m.in. nad podmiotami prowadzącymi działalność na rynku kapitałowym

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) – organ administracji państwowej nadzorujący publiczny obrót papierami wartościowymi.

Kontrakt terminowy (futures) – umowa pomiędzy dwoma stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w ściśle określonym przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia) i po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego

Kontakt Różnic Kursowych (Contract For Difference, CFD) – instrument z grupy instrumentów pochodnych. Jego wartość zależy bezpośrednio od wartości instrumentu bazowego, na który opiewa

Konwersja – Przeniesienie środków pomiędzy funduszami

konwersja akcji – zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie, na wniosek akcjonariusza jeżeli prawo lub statut spółki dopuszcza taką możliwość

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) – Spółka powołana przez Skarb Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; do głównych zadań KDPW SA należą: – przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie – obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych – wystawianie świadectw depozytowych – organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji

Kreacja pieniądza – Jest to proces polegający na wprowadzanie do obiegu przez banki komercyjne dodatkowych ilości pieniądza. Kreacja pieniądza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest na drodze operacji kredytowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa depozytariuszy i niedopuszczenia do inflacji bank centralny reguluje rozmiary kreacji pieniądza kredytowego poprzez ustalanie stopy rezerw obowiązkowych i stóp oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym.

Kurs ciągły – Występuje na większości giełd światowych i polega na bieżącym kojarzeniu ofert kupna i sprzedaży. Wynikiem tego są zmieniające się ceny instrumentów w określonych godzinach trwania notowań.

Kurs jednolity (fixing) – wyznaczenie ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań

Kurs nietransakcyjny – Kurs danego papieru wartościowego równy dolnemu lub górnemu ograniczeniu, ustalony w sytuacji gdy kurs określony zgodnie z obowiązującymi zasadami w systemie kursu jednolitego (lub w czasie notowań ciągłych podczas równoważenia) wykracza poza ograniczenia wahań kursów zaś przewodniczący sesji nie zmieni owych ograniczeń

Kurs odniesienia – Cena danego papieru wartościowego ustalona na ostatniej sesji, w czasie której był on notowany; dla papierów wartościowych notowanych w obu systemach notowań – kurs ustalony tego samego dnia w systemie jednolitym; dla papierów wartościowych notowanych wyłącznie w systemie ciągłym – kurs ostatni na poprzedniej sesji.

Kurs otwarcia – Kurs ustalony na podstawie zleceń przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego; w przypadku niemożliwości ustalenia kursu otwarcia, za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji

Kurs walutowy – Jest nim cena waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym, która oznacza ilość pieniędzy jaką należy zapłacić za nabycie jednostki waluty obcej. Kurs walutowy może być stały (ustalany jest przez rząd) lub zmienny (ustalany jest przez rynek w oparciu o relację pomiędzy popytem a podażą).

Kurs zamknięcia– Kurs ostatniej transakcji danym instrumentem finansowym na sesji

Lewarowanie – Jest to mechanizm polegający na wykorzystywaniu dźwigni finansowej, używany podczas inwestowania np. na rynku kontraktów terminowych. Jego istotą jest depozyt początkowy, wynoszący kilka (lub kilkanaście) procent wartości kontraktu – niewielka pierwsza wpłata umożliwia obracanie kontraktem o wielokrotnie wyższej wartości.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Ustalana o godz. 11:00 GMT przez BBA – British Bankers Association

LimAkt (limit aktywacji) – Zlecenie z limitem lub bez limitu ceny. Pojawia się w arkuszu zleceń dopiero w momencie przekroczenia przez kurs rynkowy określonego w zleceniu poziomu

Linia trendu – Trendline – jest to najpopularniejsze narzędzie analizy technicznej będące składową większości formacji. By wyznaczyć linie trendu po prostu połącz ze sobą dołki lub szczyty. Wyróżniamy dwa rodzaje linii trendu. Linia trendu wzrostowego powstaje, kiedy polaczy się ze sobą coraz wyższe dołki. Linia trendu spadkowego natomiast wynika z polaczenia coraz to niższych w czasie szczytów.

linie Pitchforka – Technika kanałowa stworzona przez dr Alana Andrews’a używająca 3 równoległych linii trendu w celu pokazania poziomów wsparcia i oporu. Trzy równoległe linie powstają poprzez połączenie głównych „dołków” i „szczytów”.

List zastawny – wydawane przez banki hipoteczne skrypty dłużne na okaziciela, które znajdują się nieprzerwanie do dyspozycji emitenta do wydania i które mogą zostać przedstawione do transakcji na giełdzie.

Limit Order – Zlecenie z limitem ceny

LOP – jest to Liczba Otwartych Pozycji i dotyczy głównie kontraktów terminowych, dla których nie zawarto transakcji odwrotnych czyli prowadzących zamknięcie jednej z pozycji.

lot – kontrakt na rynku FOREX przy wykorzystaniu dźwigni finansowej (np. 1 lot EURUSD to 100 000 EUR)

luka cenowa – sytuacja, w której następujące po sobie kwotowania danego instrumentu finansowego różnią się o więcej niż minimalny krok notowania; najczęściej powstaje na otwarciu rynku (jako różnica między ceną zamknięcia a ceną otwarcia) oraz tuż po publikacji ważnych danych makroekonomicznych

makler – osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji

Margin – depozyt zabezpieczający na rynkach terminowych (zwracany po zamknięciu pozycji)

Margin call – Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego dodatkowymi środkami by pokryć pozycje. Ma miejsce po zmianie kursu niekorzystnej dla inwestora

mass index – wskaźnik używany w analizie technicznej, jest pomocny w identyfikacji punktów zwrotnych, poprzez mierzenie odległości pomiędzy cenami maksymalnymi a minimalnymi

market capitalization/sales (MC/S) – Wskaźnik obliczany poprzez podzielenie wartości rynkowej firmy przez przychody ze sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. Im niższa wartość wskaźnika tym większy udział przychodów firmy w jej wartości rynkowej.

Market Order – Zlecenie po cenie rynkowej Jest to odpowiednik giełdowego zlecenia PKC (po każdej cenie).

MERVAL (The Mercado de Valores Index of the Buenos Aires ) – Indeks giełdy w Buenos Aires zawierający akcje spółek blue-chips.

Międzyrynkowa analiza techniczna – Analiza polegająca na badaniu zależności pomiędzy cenami dolara amerykańskiego, towarów, obligacji i akcji i wyciąganiu wniosków odnośnie przyszłych zachowań się tych cen.

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) – International Organisation of Securities Commissions – Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych – Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest członkiem tej organizacji od roku 1991

Minimalny depozyt – Najniższa kwota, jaką należy przelać na określony rodzaj rachunku przy otwieraniu tego rachunku

Model Wyceny Dóbr Kapitałowych (ang. CAPM) – Model zakładający istnienie równowagi na rynku kapitałowym. Zgodnie z nim wycena aktywów kapitałowych zależna jest od ich relacji do portfela rynkowego a miarą ryzyka jest współczynnik beta.

Momentum – wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie, kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika

momentum trading – jeden z stylów inwestowania, inwestorzy charakteryzujący się stylem typu momentum trading najczęściej posiadają portfele w wysokości 50 000 USD, a pojedyncze zlecenie opiewa najczęściej na 1 000 – 5 000 akcji, charakteryzują się umiarkowaną awersją do ryzyka

money flow index (MFI) – wskaźnik używany w analizie technicznej, oscylator mierzący wielkość strumieni pieniężnych dopływających i wychodzących z rynku, w konstrukcji jest to wskaźnik zbliżony do RSI, przy czym oprócz zmian ceny bierze pod uwagę wolumen

moving average – wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty jest na średniej ruchomej notowań z określonej liczby sesji, podstawowa analiza opiera się na przecięciach kursu przez średnią, jeżeli notowania przebijają średnią od dołu otrzymujemy sygnał kupna, przebicie średniej od góry identyfikowane jest jako sygnał sprzedaży

moving average convergence/diverygence (MACD) – wskaźnik używany w analizie technicznej, jeden z najpopularniejszych wskaźników, równie często wykorzystywany w systemach transakcyjnych, w swojej konstrukcji opiera się na różnicy dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach, linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika

Należności – środki uzyskane ze sprzedaży Twoich papierów wartościowych, które w dniu D+3 (w dniu rozliczenia transakcji) zamienią się na gotówkę

Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI) – spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, posiadająca akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesione do programu przez Skarb Państwa; obecnie istnieje 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

NASDAQ (ang. National Association of Securities Dealers) – Największy rynek pozagiełdowy na świecie, istniejący w Stanach Zjednoczonych. Wprowadzenie na niego akcji stanowi o dużym prestiżu dla firm z całego świata. Technicznie jest to system, w którym różni brokerzy otrzymują notowania i zawierają transakcję przez sieć telefoniczną i sieć teleinformatyczną.

NDF (ang. Non Deliverable Forward) – Instrument rynku międzybankowego polegający na zawarciu zakładu o przyszłe kształtowanie się cen instrumentów bazowych, w tym przypadku kursu walutowego. Strony NDF-u ustalają kurs terminowy, który będzie podstawą rozliczenia przyszłych różnic kursowych.

negative volume index (NVI) – wskaźnik używany w analizie technicznej, w swojej konstrukcji indeks obejmuje notowania, w których wolumen jest mniejszy względem poprzedniej sesji, inwestorzy zajmują na rynku pozycje w momentach kiedy obroty spadają, tak by nie robić zbędnego rozgłosu. W dniach kiedy obroty zaczynają wyraźnie rosnąć do gry włączają się mniejsi, gorzej doinformowani inwestorzy

net present value (NPV) – wartość bieżąca netto

net profit margin (NPM) – stopa zysku netto – iloraz zysku netto i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe)

net working capital (NWC) – kapitał obrotowy netto lub kapitał pracujący, różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów

new connect – nowy rynek akcji mający formę alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW

NIKKEI 225– indeks akcji spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

NYMEX – Nowojorska Giełda Towarowa – jedno z głównych miejsc obrotu towarami na świecie. Handluje się na niej metalami szlachetnymi, miedzią, aluminium, niektórymi surowcami rolnymi oraz ropą naftową, gazem ziemnym i paliwami, a także energią elektryczną i uranem

NYSE (ang. New York Stock Exchange) – Giełda akcji w Nowym Jorku. Największy zorganizowany rynek na świecie.

NZSE40 – Indeks giełdy w Nowej Zelandii liczony dla 40 przedsiębiorstw pod względem kapitalizacji i obrotów.

obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji

obligacja strukturyzowana – to instrument finansowy będący najczęściej kombinacją dwóch elementów: papieru wartościowego o stałym dochodzie i instrumentu finansowego wpływającego na wartość kapitału w trakcie trwania inwestycji lub w dniu wykupu

obrót dodatkowy – Część sesji, w której dopuszczane jest zawieranie transakcji po uprzednio ustalonym kursie. Składa się z dwóch faz: oferty i dogrywki.

OCO, One Cancels the Other – Zlecenie warunkowe kombinacja zlecenia z limitem oraz zlecenia stop.

odchylenie standardowe – statystyczna miara rozproszenia wyników wokół wartości oczekiwanej, określająca ryzyko osiągnięcia tej wartości

odroczony termin płatności (OTP) – zlecenia kupna z niepełnym pokryciem gotówkowym są przyjmowane dla każdej wartości zlecenia kupna, minimalna wysokość pokrycia gotówkowego przy zleceniach kupna wynosi 30%, uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do godziny 18.00 w dniu D+3, gdzie D oznacza dzień zawarcia transakcji

on balance volume (OBV) – wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja opiera się na słusznym założeniu, że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja, spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego, podobnie rzecz się ma dla tendencji zniżkowej

opcja – w ekonomii prawo do dokonania zakupu (call) lub sprzedaży (put) określonej ilości towaru w wyznaczonym w przyszłości terminie, po cenie ustalonej w dniu zawierania transakcji. Nabywca opcji ma prawo do jej wykorzystania w momencie gdy wystawca ma jedynie obowiązek jej wykonania. Prawo to może być przedmiotem transakcji giełdowych o charakterze spekulacyjnym.

opcja walutowa – instrument dający jej posiadaczowi prawo lecz nie obowiązek do nierzeczywistego kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty obcej za PLN, po z góry ustalonym kursie na określony termin w przyszłości. W rzeczywistości oznacza to rozliczenie w dniu realizacji różnicy między kursem realizacji opcji a kursem rynkowym

operating profit margin (OPM) – stopa zysku operacyjnego, iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży

opps – zysk operacyjny przypadający na jedną akcję

otwarta pozycja– jakakolwiek transakcja, która nie została uregulowana przez dostarczenie płatności lub odwrócona przez jej równowartość lub przeciwną transakcję o tej samej dacie ważności

out-of-the money (OTM) – kiedy cena wykonania (strike price) dla opcji call jest wyższa, a dla opcji put niższa od obecnego kursu instrumentu bazowego (underlying)

over night (O/N) – środki pożyczane na jeden dzień

Overnight position – Pozycja pozostająca otwarta przez noc do kolejnego dnia sesyjnego

Papier wartościowy – dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (w Polsce także świadectwa udziałowe programu NFI) i losy loteryjne.

Para walutowa (currency pair) to dwie waluty, które są przedmiotem handlu na rynku walutowym

parabolic sar – wskaźnik używany w analizie technicznej, wykorzystywany jest przede wszystkim do określenia poziomów zamykania pozycji, długie pozycje należy zamykać w momencie zejścia notowań poniżej wykresu parabolic, sygnałem zamknięcia krótkich pozycji jest wejście notowań powyżej przebiegu wskaźnika

parity – Sytuacja na forexie, w której dwie waluty mają taką samą wartość. Kurs wymiany wynosi wtedy 1.

P/BV (C/WK) – iloraz ceny rynkowej jednej akcji do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję

P/CE – iloraz wartości rynkowej spółki i sumy: zysku netto i amortyzacji za ostatnie cztery kwartały. Niskie wartości tego wskaźnika w porównaniu do P/E będą wskazywać, że firma posiada duże oszczędności finansowe dzięki amortyzacji.

pcr – zlecenie po cenie rynkowej, może być wprowadzone na giełdę wyłączenie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku

pcro – zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie, może być przekazana na giełdę jedynie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego oraz w okresach równoważenia rynku

P/E (Price/Earnings) (C/Z) – Wskaźnik ten (cena rynkowa/zysk) jest relacją ceny do zysków i powstaje poprzez porównanie ceny, jaką należy zapłacić za akcję do zysków w okresie obrachunkowym przypadającym na te akcje

P/EBITM – iloraz ceny rynkowej akcji spółki i EBIT za ostatnie cztery kwartały przypadającego na jedną akcję

Pips – „price interest point” to najmniejsza jednostka zmiany kursu waluty. Cztery miejsca po przecinku.

PIT (Personal Income Tax) – Formularz podatkowy, w którym zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych; dokument ten przedstawia wszelkie dane dotyczące rozliczeń finansowych osoby fizycznej

pivot point – punkt zwrotu to matematyczna formuła wyznaczania poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie, jest to więc wzór określający między innymi potencjalny zasięg ruchu notowań w danej jednostce czasu, okres jaki został przyjęty do obliczeń jest także miernikiem czasu, przez który obowiązują wyliczone poziomy

pkc – zlecenie po każdej cenie, może być przekazane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki

plasowanie – Sprzedaż papierów wartościowych wybranej grupie inwestorów, którzy wcześniej wyrazili zgodę na ich zakup. Istnieją dwa sposoby jej realizacji: za pomocą remitenta, albo jego banku inwestycyjnego.

Platforma typu ECN (Electronic Communications Network) – Brokerzy działający jako ECN są w praktyce tylko pośrednikami w dostępie na międzybankowy rynek.

Platforma typu market-makers (MM) – oznacza to, że w ramach danego biura funkcjonuje dealing desk, a drugą stroną transakcji, którą zawiera klient, może być właśnie biuro. Zdaniem wielu osób taka sytuacja prowadzi do konfliktu interesów i wykorzystania pozycji przez usługodawcę. Typowymi objawami jest np. znaczne poszerzanie spreadów w momencie większej zmienności na rynku, brak możliwości realizacji transakcji „z przyczyn technicznych”, a także proceder zwany „stop-loss hunting”, w ramach którego broker tak próbuje wpłynąć na kurs danej pary walut czy indeksu, aby wywołać automatyczny mechanizm zamykania pozycji przez klientów. Bardziej zaawansowanych graczy denerwuje także przeciąganie przyjęcia zlecenia poprzez system potwierdzeń (tzw. rekwotowanie) , co powoduje, że faktycznie transakcja realizowana jest po nieco innym kursie, niż widziany wcześniej przez inwestora.

płynność – cecha rynku, na którym w danym momencie istnieje wielu inwestorów wystawiających wiele ofert kupna i sprzedaży, oraz zawierających transakcje; rzadko występują luki cenowe, zaś spread jest niski

P/OP – Równie ważny wskaźnik jak podany już P/E. Oblicza się go za dzieląc bieżącą cenę akcji przez zysk operacyjny na jedną akcję. Wskaźnik P/OP powinien być nieco niższy od wskaźnika P/E. Oznacza to, że firma wypracowuje zysk na poziomie operacyjnym, a nie jedynie z przypadkowym transakcji finansowych, które prawdopodobnie nie powtórzą się w przyszłości.

Podwójne dno (double bottom) – formacja stosowana w analizie technicznej. Charakteryzuje ją mocny spadek cen po którym ceny odbijają się w gore by niebawem znów spaść do poziomu wyznaczonego pierwszym spadkiem i odbić się mocno do góry. Na wykresie formacja ta wygląda jak litera „W”.

Podwójny szczyt (double top) – formacja stosowana w analizie technicznej. Przeciwna do podwójnego dna, a więc mocny wzrost cen po którym ceny odbijają się w dół by niebawem znów wzrosnąć do poziomu wyznaczonego pierwszym wzrostem i odbić się mocno w dół. Na wykresie formacja ta wygląda jak litera „M”.

position trading– jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu position trading najczęściej posiadają portfele inwestycyjne w kwocie kilku tysięcy USD, zlecenia kupna / sprzedaży opiewają w tym przypadku od kilkudziesięciu do stu akcji, inwestorzy nabywają akcje charakteryzujące się małą zmiennością cen

positive volume index (PVI) – wskaźnik używany w analizie technicznej, w swojej konstrukcji indeks obejmuje notowania, w których wolumen jest większy względem poprzedniej sesji, wzrost obrotów jest sygnałem, że do gry włączają się mniejsi, gorzej doinformowani inwestorzy, ponieważ obroty rosną głównie na sesjach wzrostowych przebieg wskaźnika zachowuje głównie trend wzrostowy

Poziom oporu – poziom cen na którym mają one problemy z kontynuowaniem wzrostów.

Poziom wsparcia – poziom, po osiągnięciu, którego kurs może mieć problemu z dalszym spadaniem. Poziom, na którym przewiduje się wzmożone zakupy.

pozycja długa (long) – to pozycja (głównie na rynku terminowym), która zarabia na wzroście waloru

pozycja krótka (short) – to pozycja (na rynku terminowym), która zarabia na spadku instrumentu

prawa akcjonariuszy – ogół praw przysługujących akcjonariuszom spółki

prawo do akcji – Instrument, który uprawnia do zamiany jego na akcje spółki. W Polsce często towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje również prawa do akcji. Na rynku wtórnym pojawiają się one w kilka do kilkunastu dni po przeprowadzeniu oferty publicznej przez spółkę. W związku z tym, że na debiut akcji nowych emisji na rynku wtórnym inwestorzy czekają często dość długo (dłużej niż 2 miesiące), wcześniejsze wejście na giełdę praw do akcji umożliwia im wcześniejszą sprzedaż nabytych w ofercie publicznej akcji i uzyskanie gotówki.

prawo poboru – jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w firmie i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po cenie emisyjnej. Po przyznaniu prawa poboru notowane są na giełdzie w określonym czasie.

prawo poboru – przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych

prawa pochodne – Instrumenty, których cena zależy bezpośrednio od ceny lub wartości instrumentu bazowego. Instrumentami pochodnymi są więc zarówno kontrakty terminowe jak i jednostki indeksowe.

Premia (Premium) – kwota, o jaką cena forward przewyższa cenę spot

price and volume trend – wskaźnik używany w analizie technicznej, zbliżony do OBV, obrazuje dopływ i odpływ kapitału na rynek, przy czym tutaj o wielkości dodawanego lub odejmowanego wolumenu decyduje wielkość procentowej zmiany ceny w porównaniu z poprzednią sesją, podstawowa analiza zakłada obserwację trendu wskaźnika

price oscilator – wskaźnik używany w analizie technicznej, jest bardzo zbliżony do MACD, z tą różnicą że różnica średnich wyrażona jest w ujęciu procentowym, a nie punktowym, podstawowa analiza zakłada generowanie sygnałów w momencie przebijania przez wskaźnik poziomu równowagi

produkty strukturyzowane – Produkty finansowe, w których wypłata uzależniona jest od wyników jednego lub większej liczby instrumentów bazowych. Oparte m.in. o pojedyncze akcje, koszyki akcji, indeksy, koszyki indeksów, określone strategie inwestycyjne, kredyt, poziom inflacji czy towary. Charakteryzują się małym ryzykiem w stosunku do otrzymywanej stopy zwrotu.

Prospekt emisyjny – Dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu

Prostokąt – bardzo często spotykana formacja (kontynuacji) w analizie technicznej. Występuje zazwyczaj w połowie ruchu, upewniając inwestora co do słuszności jego kierunku. Dość często w obrębie prostokąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem.

próg rentowności– oznacza taką wielkość sprzedaży (wartościowo lub ilościowo) aby całkowity przychód pieniężny pokrył w całości koszty (zmienne i stałe)

przebicie (breakout) to przejście przez kurs poziomu wsparcia lub oporu. Zwyczajnie breakout połączony jest ze wzrostem zmienności i wysokim wolumenem.

przepływy pieniężne – wpływy i wydatki gotówki oraz jej ekwiwalentów

publiczny obrót papierami wartościowymi – proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata

punkty swap – kwoty naliczane do otwartej pozycji każdego dnia o północy, wynikające przede wszystkim z różnic stóp procentowych między walutami biorącymi udział w transakcji

putable swap – Kontrakt ten daje płatnikowi prawo do wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty terminowej.

Raport zatrudnienia– Employment Report – publikowany miesięcznie raport składający się z całego zestawu wskaźników rynku pracy takich jak: stopa bezrobocia, średnie wynagrodzenie, Płace w gospodarce z wyłączeniem rolnictwa. Ten ostatni uchodzi za najsilniej wpływający na forex. Raport, który najbardziej zwiększa zmienność na rynku.

Rate of Change (ROC) (wskaźnik zmiany) – jest wskaźnikiem impetu i monitoruje wielkość zmian ceny w danym okresie czasu.

Rating – Ocena jakości papierów wartościowych emitowanych przez emitentów

Recesja – zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące nawet spadkiem produktu krajowego brutto.

Rek wotowanie– przeciąganie przyjęcia zlecenia poprzez system potwierdzeń, co powoduje, że faktycznie transakcja realizowana jest po nieco innym kursie, niż widziany wcześniej przez inwestora.

relative strength index (RSI) – wskaźnik używany w analizie technicznej, jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych oscylatorów, nie jest to jednak, jak wskazuje nazwa, typowy miernik siły względnej, jak klasyczny oscylator zyskuje wartości w przedziale 0 -100

return on assets (ROA) – stopa zwrotu z aktywów, iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego

return on equity (ROE) – Stopa zwrotu z kapitału własnego obliczana poprzez podzielenie zysku netto firmy przez jej kapitał własny.

return On Invested Capital (ROIC) – stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, iloraz NOPLAT i kapitału zainwestowanego w działalność operacyjną

rezerwa kapitałowa z konsolidacji – ujemna różnica pomiędzy wartością nabycia akcji (udziałów) a ich wartością księgową

rolowanie – sytuacja, w której wygasający kontrakt terminowy, będący instrumentem bazowym kontraktu różnic kursowych, zostaje zastąpiony kontraktem nowszej serii z jednoczesnym wyrównaniem różnic kursowych w postaci jednorazowych punktów swap

rozproszenie akcji – Jeden z warunków dopuszczeniowych; wymagana regulaminem giełdy minimalna liczba akcjonariuszy posiadająca akcje danej spółki. Dla rynku podstawowego: 500, dla rynku równoległego: 300

rynek giełdowy – miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Obecnie notowania mogą odbywać się w systemie elektronicznym i open outcry

rynek gotówkowy – miejsce, w którym można zakupić towary rzeczywiste, np. elewator zbożowy, bank, itp. W miejscu tym określane są ceny gotówkowe za towar rzeczywisty, który można dostarczyć natychmiast. Kontrakt forwardowy jest takim kontraktem gotówkowym, w którym sprzedawca zgadza się dostarczyć określony towar gotówkowy do nabywcy w przyszłości. Kontrakt forwardowy, w przeciwieństwie do kontraktów futures jest negocjowany osobiście i niestandaryzowany.

rynek kapitałowy – zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a więc przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych

rynek pierwotny – występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że emitent proponuje inwestorom objęcie swoich papierów wartościowych i uzyskuje wpływy z publicznej emisji

rynek równoległy – Segment rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych o niższej płynności, których emitenci charakteryzują się m.in. mniejszym kapitałem i krótszym okresem działalności

rynek walutowy – to rynek, na którym przedmiotem transakcji są waluty, którego uczestnikami są przede wszystkim: banki centralne, banki komercyjne oraz inne instytucje finansowe. Największe międzynarodowe rynki walutowe znajdują się w: Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie nad Menem, Zurychu, Tokio, Hongkongu i Singapurze.

rynek wtórny – występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych zachodzą pomiędzy inwestorami

rynkowa premia za ryzyko – element modelu CAPM, definiowany jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą zwrotu walorów pozbawionych ryzyka

ryzyko rynkowe – ryzyko dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w związku z możliwością zmiany warunków gospodarowania, np. podaży pieniądza, stopy procentowej, kursów walutowych, podatków, cen

ryzyko walutowe – jest to ryzyko na które narażone są firmy posiadające zobowiązania oraz należności nominowane w walutach obcych. Związane jest to z możliwością wystąpienia aprecjacji lub deprecjacji kursu danej waluty.

ryzyko zmiany kursu walutowego – występuje, gdy wartość rynkowa lokat zmienia sie wraz z kursem waluty obcej, za którą zakupiono dane papiery wartościowe.

Sąd Giełdowy – stały sąd polubowny powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami transakcji giełdowych oraz pomiędzy giełdą a jej akcjonariuszami

Sesja giełdowa – Określony przedział czasu, w którym mogą być zawierane transakcje na giełdzie. Na giełdzie warszawskiej sesje odbywają się regularnie w miejscu zwanym parkietem, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30 – 16:30

Simple Moving Average (SMA) (prosta średnia krocząca) – zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich n okresów

skalping (skalpowanie) – jest to taktyka gry polegajaca na otwieraniu bardzo wielu pozycji ale na krotki czas (od kilku sekund do kilku minut). W tym czasie trader próbuje uchwycić krótkotrwały ruch na danej pozycji.

skalpowanie gamma – jedna z strategii opcyjnych, polega na otwarciu pozycji w opcji ATM (czyli o najwyższym gamma) oraz instrumencie bazowym w taki sposób, aby utrzymywać stale delta pozycji bliską/równą 0, w ten sposób utrzymujemy pozycję neutralną, pozwalając jednocześnie opcji gubić stopniowo wartość gamma

slippage (poślizg cenowy) – Jest to różnica pomiędzy szacowanymi kosztami transakcji i rzeczywistą sumą zapłaty.

spekulacje walutowe – zawieranie terminowych transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu zwiększonego ryzyka w celu osiągnięcia zysku wynikającego z właściwie przewidzianego wzrostu lub spadku kursu waluty wymienialnej. Spekulacjom walutowym sprzyja brak stabilizacji na rynku walutowym i związane z nim znaczne wahania kursów walut. Występowanie nasilonych spekulacji walutowych wiąże się z przewidywaniem mającej nastąpić dewaluacji bądź rewaluacji waluty krajowej. Spekulacje walutowe wpływają na poziom krajowych rezerw walutowych, a także powstawanie zysków i strat z tytułu różnic kursowych powodowanych zmianami kursu waluty krajowej.

Split – podział akcji w celu uzyskania płynności własnych akcji. Spółka dzieli istniejące akcje, bądź emituje dodatkowe (na każdą posiadaną), zachowując dotychczasowe proporcje udziałów poszczególnych akcjonariuszy.

SPOT – ekonomiczne operacje finansowe na rynku walutowym, w których strony zobowiązują się dokonać wymiany określonych walut po uzgodnionym kursie niezwłocznie lub co najwyżej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia kontraktu

Spółka giełdowa – spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego.

Spółka publiczna– Spółka, której akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone przez KPWiG do obrotu publicznego.

Spread – różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (offer, ask)

Standard & Poor’s 500 (S&P500) – Indeks giełdy nowojorskiej. Jego kwotowania rozpoczęto w 1923 roku, a obecnie składa się z 500 spółek: 400 przemysłowych, 40 użyteczności publicznej, 40 instytucji finansowych i 20 transportowych. Stanowi on instrument bazowy dla najbardziej popularnego kontraktu futures na indeks akcyjny.

standard deviation – wskaźnik używany w analizie technicznej, statystyczna miara zmienności kursu, samodzielnie wskaźnik rzadko jest wykorzystywany, częściej pojawia się jako składnik w konstrukcji bardziej wyrafinowanych narzędzi np. wstęgi Bollingera, interpretacja opiera się na założeniu, że kształtowaniu lokalnych maksimów towarzyszu duża zmienność wahań, co przekłada się na wzrost wskaźnika

stochastic fast – wskaźnik używany w analizie technicznej, swego czasu spopularyzowany przez uczestników rynków terminowych, ze względu na krótki okres czasu brany do obliczeń, główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D. Wartości osiągane przez wskaźnik to 0 – 100

stochastic slow – wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to wolniejsza wersja podstawowego oscylatora stochastycznego, główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D, wartości osiągane przez wskaźnik to 0 – 100, podstawowa zakłada przecięcia linii, %K ponad %D jako sygnał kupna, %K poniżej %D jako sygnał sprzedaży

Stop Order (zlecenie stop loss) – Zlecenie, zawierające restrykcje dotyczące wykonania transakcji. Kiedy rynek osiągnie cenę wyznaczoną przez klienta, zlecenie zostanie wykonane.

Stopa dywidendy – iloraz wartości dywidendy i wartości rynkowej spółki, pozwala na porównanie efektywności inwestycji w akcje, w porównaniu z zyskownością innych lokat przynoszących stałe dochody

Stopa Procentowa (Interest rate) to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym. W przypadku sektora bankowego mamy do czynienia ze stopami oficjalnymi banku centralnego (w Polsce ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej) oraz rynkowymi – tak określa się oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami.

Straddle – jest to technika spekulacyjna, oparta na korelacji pomiędzy dwoma instrumentami bazowymi

Straits Times Industrial (STI) – Indeks zawierajacy 30 spółek – blue chips z giełdy singapurskiej.

strategia dywersyfikacji portfolio (portfolio diversification strategies) – Produkty które pozwalają ograniczyć ryzyko, jakie rośnie przy skupianiu się na jednym sektorze.

SW (spot week) – oprocentowanie depozytu/pożyczki na okres jednego tygodnia

Swap – Jest to umowa na mocy, której dwa podmioty (również nie bankowe) pożyczają siebie wzajemnie walutę. Celu takich umów jest zamiana (stąd nazwa) zobowiązań np. o zmiennym oprocentowaniu na zobowiązanie o stałym oprocentowaniu lub na odwrót.

Swap kapitałowy (CIRS) – Swap będący umową dwóch stron, które na początku transakcji przeprowadzają wymianę wartości nominalnych w dwóch różnych walutach, po określonym kursie a następnie przekazują sobie okresowo płatności odsetkowe. W terminie zapadalności dokonuje się zwrotny przepływ walut. Strony mogą modyfikować warunki transakcji dotyczące tak faktycznej wartości nominalnej, jak i płatności odsetkowych.

Swap walutowy (FX swap) – Polega na wymianie jednej waluty na drugą po kursie spot z jednoczesnym ustaleniem dokonania w przyszłości transakcji odwrotnej po kursie terminowym.

Swift – (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications), System stowarzyszenia ponad 1000 banków umożliwiający łatwy przepływ środków między nimi.

swing Index – wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja wskaźnika ma za zadanie pokazanie „rzeczywistych” notować filtrując dane w gąszczu cen otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia, samodzielnie często z jedno, dwudniowym wyprzedzeniem sygnalizuje ekstrema cenowe

System kursu jednolitego – System zawierania transakcji, w którym wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie

systemy mechaniczne – automatyczne systemy transakcyjne pisane np. w języku programowania MQL4. Pozwalają, na generowanie sygnałów wejścia/wyjścia a także automatyczny handel lota

System notowań ciągłych – System umożliwiający zawieranie transakcji na dany papier wartościowy na jednej sesji po różnych cenach

Sztuczne aktywa – Instrumenty, które zostały przekształcone, lub w skrajnych przypadkach powstały, na rynku instrumentów pochodnych. Przykładem mogą być obligacja o stałym oprocentowaniu. Może być ona wymieniona na obligację o oprocentowaniu zmiennym, co zmienia charakter aktywa pierwotnego i tworzy nowy instrument finansowy.

System Rezerw Federalnych – System bankowości centralnej w Stanach Zjednoczonych. Stworzony w roku 1913 ma wspierać naród w osiąganiu ekonomicznych i finansowych celów. FRS składa się z Board of Governors (Ławy Zarządczej), Federal Open Market Committee (Federalnego Komitetu Otwartego Rynku) i dwunastu Banków Federalnych.

świece japońskie – jedna z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów. Teoria świec japońskich rozwija się od kilkuset lat i przez to istnieją już dziesiątki rodzajów formacji oraz sposobów ich nazewnictwa.

take profit (TP) – parametr transakcji pozwalający na realizację zysku po wyznaczonej cenie

TechWIG – Indeks cenowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech)

Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO) – to kurs w fazie przed otwarciem sesji giełdowej, wraz z wprowadzaniem każdego kolejnego zlecenia do centralnego arkusza zleceń, kalkulowany jest na bieżąco teoretyczny kurs otwarcia, ostatni znany TKO staje się kursem otwarcia dla danego papieru

Teoria fal Elliotta – Teoria zakładająca, że ceny różnych instrumentów poruszają się zgodnie z cyklem pięć fal hossy, trzy fale bessy. Teoria fal Elliotta ma charakter fraktalny co oznacza, że wzory pojawiające się na wykresach wieloletnich występują również na wykresach tygodniowych czy dziennych.

Termin wygaśnięcia (expiration date) – jest to data wygaśnięcia kontraktu terminowego (m.in. opcji)

Theta – określa zmianę wartości modelu teoretycznego opcji wobec upływu czasu, jedną z najważniejszych cech opcji jest jej „ograniczona żywotność”, każda opcja ma datę wygaśnięcia (expiration date), po której opcja musi zostać wykonana (w przypadku ITM) albo wygasa bez wartości, Theta określa spadek wartości opcji przypadający na jednostkę czasu

Tik (tick) – Minimalna zmiana kursu w górę lub dół.

tomorrow next (T/N) – środki pożyczane na jeden dzień, od jutra

trailing stop (TS) – to zlecenie pozwalające na dynamiczne przestawianie parametru stop loss (SL) za kursem zmieniającym się na korzyść inwestora, oraz w ustalonej od niego odległości

Transakcja giełdowa – Zawarta na giełdzie, zgodnie z przepisami giełdowymi, umowa sprzedaży dopuszczonych do obrotu giełdowego papierów wartościowych, praw z nich albo innych instrumentów finansowych

Transakcja pakietowa– Transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (pakiet) określa regulamin giełdy. Może być zawierana zarówno przed wprowadzeniem papieru wartościowego do obrotu giełdowego jak i po jego wprowadzeniu

Trend – to utrzymywanie się przez pewien czas tendencji kursu do zmian w danym kierunku.

Trix – wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to jednookresowe momentum z potrójnie wygładzonej ekspotencjalnie średniej kursu, potrójne wygładzenie powinno wyeliminować cykle trwające krócej niż długość wybranego we wskaźniku przedziału czasowego

Trójkąty – formacje analizy technicznej najczęściej zapowiadające kontynuację trendu. Rozróżniamy trójkąty symetryczne, zniżkujące, zwyżkujące.

ultimate Oscillator – wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik jest typowym oscylatorem osiągającym wartości w przedziale 0- 100, łączy w sobie ważoną sumę trzech oscylatorów o różnych przedziałach czasowych, podstawowe sygnały płyną w momencie pojawienia się dywergencji w skrajnych stanach rynku

umowa o subemisję inwestycyjną – umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest zobowiązanie subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania

umowa o subemisję usługową – umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej

vega – mierzy zmianę ceny opcji w powiązaniu ze zmiennością instrumentu bazowego, a dokładniej określa zmianę ceny opcji wobec wzrostu zmienności o jeden procent, vega nie jest literą greckiego alfabetu, ale nazwa ta została przyjęta ze względu na powiązanie z wielkością do jakiej się odnosi: Vega – Volatility (zmienność)

venture capital – kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

vertical Horizontal Filter (VHF) (filtr wertykalno horyzontalny) – wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowym zadaniem wskaźnika jest zdefiniowanie czy trend jest wertykalny czy horyzontalny, nie badany jest kierunek trendu, rozróżnienie tych stanów jest szczególnie ważne przy konstruowaniu systemów transakcyjnych, niskie wartości wskaźnika informują o trendzie bocznym, podczas gdy rosnące wartości wskazują na kształtowanie trendu wertykalnego

vertical Spread – jedna z strategii opcyjnych, która składa się z: + opcji (call lub put) o cenie wykonania bliższej ATM (at-the-money) + opcji (call lub put, ale tego samego rodzaju co poprzednia) o tej samej dacie wygaśnięcia, tym samym instrumencie bazowym (underlying) lecz o dalszej cenie wykonania – dalsza OTM (out-of-the-money)

volatility Chaikin’s – wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja wskaźnika oparta jest na różnicy pomiędzy cenami minimalnymi i maksymalnymi w badanym okresie, jedna z metod interpretacji zakłada, że szczytom giełdowej koniunktury towarzyszu wysoka amplituda wahań (wysokie wartości wskaźnika)

volume Oscillator – wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to wskaźnik momentum ze średnich opartych na wolumenie, interpretacja wskaźnika oparta jest na tym samym założeniu co analiza wolumenu, oznacza to, że pożądanym zachowaniem jest wzrost wskaźnika na trendach wzrostowych i jego spadek w momencie zniżki notowań

volume Rate Of Change – wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik jest odmianą klasycznego ROC cenowego, z tym że oparty jest na wolumenie, mierzy tempo zmiany obrotów, głównym założeniem wskaźnika jest fakt, że punktom zwrotnym lub przełamaniom poprzedzającym duży ruch, towarzyszy gwałtowny skok obrotów

wahania kursu – kursy na sesji mogą się zmieniać w stosunku do kursów odniesienia tylko w ramach wyznaczonych widełek

waluta – pieniądz danego kraju występujący jako środek rozliczeniowy oraz jako środek regulowania należności i zobowiązań w transakcjach międzynarodowych. W światowym systemie walutowym za walutę międzynarodową uznawany jest dolar amerykański, a w systemie europejskim – euro

waluta bazowa– pierwsza waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest nominalna wartość kontraktu, którego odpowiedni procent po przeliczeniu na złotówki, jest blokowany pod depozyt

waluta depozytowa – waluta, w której prowadzony jest rachunek (przyjmowane wpłaty i rozliczane transakcje)

waluta kwotowana – druga waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest cena danego instrumentu oraz obliczany wynik z transakcji (ewentualnie przeliczany na złotówki po bieżącym kursie)

Waluty egzotyczne – to waluta, która nie jest przedmiotem intensywnego obrotu.

Warrant – prawo do kupna (warrant typu call) lub sprzedaży (warrant typu put) akcji lub innych aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości

warset – system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku

wartość czasu (time value) – to różnica pomiędzy ceną opcji a wartością wewnętrzną (intrinsic value)

wartość dodana – suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac

wartość firmy z konsolidacji – dodatnia różnica między wartością nabycia akcji (udziałów) jednostki a ich wartością w kapitale własnym

Wartość obrotów – Łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego lub na danym rynku. Na GPW wartość obrotów liczona jest jako suma wartości transakcji kupna i transakcji sprzedaży.

Wartość rynkowa spółki – Wartość akcji wyemitowanych przez spółkę liczona po aktualnym kursie giełdowym

Wartość wewnętrzna – Wartość opcji, która wynika z odjęcia od ceny bieżącej instrumentu ceny wykonania opcji.

Weighted Moving Average (WMA) (liniowo ważona średnia krocząca) – Średnia krocząca wyrównywana wykładniczo (eksponencjalna).

Weksel – papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe, występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany, głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca, wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant, przeniesienie weksla następuje przez indos

WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate referencyjna stopa oprocentowania depozytów międzybankowych

WIBOR – Warsaw Interbank Offer Rate referencyjna stopa oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym

WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek noto-wanych na rynku podstawowym, liczony od 16.04.1991

WIG sektorowe – Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r.

WIG20 – Indeks typu cenowego obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony od 16.04.1994

williams accumulation/distribution – wskaźnik używany w analizie technicznej, definiuje czy rynek jest zdominowany przez kupujących, czyli znajduje się w fazie akumulacji, czy jest zdominowany przez sprzedających czyli znajduje się w fazie dystrybucji

williams’ %R – wskaźnik używany w analizie technicznej, typowy oscylator wykorzystywany jako miernik wykupienia / wyprzedania rynku, podstawowa analiza zakłada podejmowanie działań w momencie osiągnięcia skrajnych stron rynku, dla lepszych rezultatów zalecane jest, aby po osiągnięciu stanu wykupienia lub wyprzedania poczekać na zmianę kierunku ruchu wskaźnika, aby za wcześnie nie wejść lub nie opuścić rynku

win – zlecenie bez daty ważności „ważne do pierwszego wykonania”

wmin – zlecenie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania

Wolumen obrotów – Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku.

Wprowadzający – właściciel papierów wartościowych składający wniosek o dopuszczenie tych papierów do obrotu publicznego

wprowadzenie do obrotu giełdowego – decyzja w formie uchwały Zarządu Giełdy, podająca pierwszy dzień notowania, system notowania, ilość wprowadzanych papierów wartościowych, jednostkę transakcyjną, dni sesji na których będą odbywały się notowania oraz tryb wprowadzania

Wskaźnik konwersji – Oznacza liczbę akcji otrzymywanych przy zamianie papierów wartościowych; kurs wymiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy zamianie akcji zwykłych.

wskaźnik rentowności brutto – iloraz zysku brutto i przychodów ze sprzedaży

wua – zlecenie bez daty ważności „wykonaj lub anuluj”

wuj – zlecenie z warunkiem wielkości ujawnienia

wykres cenowy – to sekwencja cen nałożonych na określonej linii czasu. Rozróżnia się wykresy liniowe, słupkowe, świecowe, punktowo-symboliczne

wymagany depozyt zabezpieczający (forex) – kwota niezbędna do zawarcia transakcji na danym instrumencie finansowym

wza – walne zgromadzenie akcjonariuszy – najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej

Zawieszenie notowania – Tymczasowe zaprzestanie ustalania ceny na dany papier wartościowy danego emitenta na określony czas, na jego wniosek lub ze względu na interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu

Zlecenie maklerskie – Zlecenie wystawiane przez członka giełdy na podstawie zlecenia klienta

Zmiana zatrudnienia – Employment change – raport mierzący zmianę zatrudnienia w stosunku do poprzedniego miesiąca. Mierzy ogólną liczbę ludzi którzy stracili lub zyskali pracę w poprzednim miesiącu. Wartość ujemna oznacza, że więcej ludzi straciło prace, dodatnia przeciwnie. Rynek śledzi zatrudnienie ponieważ jest to bezpośrednio powiązane z konsumpcją. Oczywistym jest, że ludzie chętniej wydają, kiedy mają pracę a oszczędzają gdy ją stracili. Wartości dodatnie oznaczają więc, że konsumpcja powinna rosnąć a ujemne, że maleć. Zmiana zatrudnienia ma znaczący wpływ na rynek ponieważ mówi jak powodzi się gospodarce. Kiedy ludzie tracą prace oznacza to, że wzrost gospodarczy może się osłabić, kiedy więcej ludzi pracę dostaje, wróży to dobrze wzrostowi gospodarczemu.

Zmienność – Termin charakteryzujący ceny instrumentów, które podlegają dużym wahaniom w określonym czasie. Najczęściej zmienność mierzymy odchyleniem standardowym od stóp zwrotu z danego instrumentu.

Dla początkujących

Poświęć czas na poznanie sekretów inwestowania na rynkach i uwolnij się od finansowych zmartwień.

Zobacz więcej

Założyciele bloga MarketInwestor www.marketinwestor.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na blogu MarketInwestor, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości bloga. Treści tu zawarte nie są rekomendacjami w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r,. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.